Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2010

Κοίτα-πάλι

Κοίτα πως περνάν και κοίτα-πάλι τι έκαναν οι άλλοι... οι πραγματικά Μεγάλοι:

«Ελπίζω ότι όσοι εξ' υμών συμμετάσχουν εις την Κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ' εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον βαθμό του υψηλού υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλ' ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η Κυβέρνησις εις την εξουσίαν της»

«Εφ'όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν διά να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν»

Ιωάννης Καποδίστριας

Οι ταγοί των κοινωνικών εξουσιών, αυτοί που ασκούν τη διοίκηση του κράτους και το προστατεύουν από τους εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους, οφείλουν να ζουν λιτά και δικαιούνται να κατέχουν μόνο τα απολύτως απαραίτητα για την καθημερινή τους διαβίωση.... η απόκτηση αξιόλογης ακίνητης ή κινητής περιουσίας είναι ανεπίτρεπτη για τους άρχοντες, διότι η ενασχόληση με ίδια συμφέροντα, όχι μόνο τους αποσπά από το καθήκον τους , αλλά και τους μετατρέπει σε εκμεταλλευτές-τύραννους των πολιτών που υποχρεούνται να υπηρετούν.

Πλάτωνας
(βλ. σχετικά: Ξανθόπουλος Θ., Αστική Δημοκρατία και Αυτοκρατορία της Αγοράς, κεφ. 3)