Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021

Εντροπία και πλούτος

Παρουσίαση του πρόσφατου paper: D. Koutsoyiannis, and G.-F. Sargentis, Entropy and wealth, Entropy, 23 (10), 1356, doi:10.3390/e23101356, 2021.

Συμπληρωματικά: Entropy and Wealth – Extended summary, November 2021, DOI: 10.13140/RG.2.2.21605.52960